Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi společností Honey, s.r.o. (dále jen prodávajícím) a zákazníky společnosti 123Gastro, s.r.o. (dále jen kupujícím) v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku v platném znění. Veškeré dodávky zboží a služeb, které byly uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, jim podléhají. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží nabízené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Nakupovat v e – shopu www.123gastro.cz v rámci stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba. Za tímto účelem kupující předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodacích adres, telefonického a faxového spojení. Pro kupující (podnikatelský subjekt) neplatí možnost  možnost vrácení  zboží-výrobku v původním obalu objednaného prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny uvedené na faktuře, přiložené ke zboží.

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží.


Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně, případně úhradou předem.


Platební podmínky

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, dopravy, balení a dobírky.

Úhradu zboží provede kupující na základě vystavené zálohové faktury bankovním převodem na náš účet. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu:

266443386/0300

Po domluvě je možné akceptovat platbu v hotovosti při předání nebo dobírkou.

V případe nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,25 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


Dodací lhůta

Veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných kupujícím, musí být provedena písemnou formou (potvrzením prodávajícího). Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího, expeduje se v nejkratším možném termínu. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn po dohodě s prodávajícím písemně (faxem, e-mailem) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany prodávajícího splněna v ujednaném termínu.

Není-li zboží na skladě prodávajícího je povinen na tuto skutečnost upozornit kupujícího nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky a oznámí předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.


Dopravní podmínky, přepravné

Cena za dopravu nebude připočtena v případě, že zboží je označen popisem DOPRAVA ZDARMA.

Cena paletové dopravy je ceněna individuálně dle rozměrů a váhy zboží.

Cena přepravy 1ks balíku do 50 kg - 0,80 m3 činí 150,- (v případě dobírky 190,- Kč). V případě nutnosti bude zásilka rozdělena do více balíků.

V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky (rozdíly) zapsat do přepravního listu přepravce! Pokud není tento zápis proveden, ztrácí kupující možnost reklamace a následného uplatňování škody (viz všeobecné přepravní podmínky přepravců a postup při uplatňování reklamace u zásilek rozesílaných přepravní službou). Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury.


Záruka, reklamace, servis

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně záruční doba výrobce. U spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, pokud není zboží prodávané se slevou, jinak je záruční doba na všechny výrobky stanovena na 12 měsíců není-li uvedeno jinak. Faktura je současně záručním listem. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Závadu zařízení v záruce je třeba vždy nahlásit firmě 123Gastro s.r.o. pro zvolení dalšího postupu opravy.

Není-li uvedeno jinak platí záruka pouze na materiál – náhradní díly. Dopravu, cestu a práci technika platí kupující. Reklamované zařízení zašle kupující na adresu prodávajícího na své náklady nebo uhradí dopravní náklady techniků prodávajícího při opravě na místě v ceně 12,- Kč za kilometr. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu práci jednoho technika 450 kč za hodinu.

V případě neoprávněné reklamace je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli práci nutnou k otestování zboží a případné náklady spojené s opravou zařízení v sazbě 450,-Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce. V případě reklamace musí být výrobek předán kompletní a čistý.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

Reklamaci dodávky po uvedení vad v přepravním listu je nutno uplatňovat písemně.

V případě nepřevzetí objednané dodávky nebo vrácení zboží bez objektivního důvodu kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím a to 25% ceny zboží a dopravného v plné výši.

V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.

Technologická zařízení, u kterých musí být provedena odborná instalace a montáž, musí být instalována odbornými firmami a osobami, které mají oprávnění k těmto instalacím. Prodávající se zavazuje dodat zboží s návodem  ke správnému používání výrobku a instalace (není-li v návodu dokumentace k instalaci výrobku, prodávající neprodleně dodá v elektronické podobě).Kupující je povinen obeznámit se s návodem výrobku, tak i osoby které  s výrobkem budou pracovat (používat jej). Závady nebo poruchy na výrobku způsobené neodborným zacházením či z důvodů neproškolené (nebo neobeznámené s návodem výrobku) obsluhy nebudou uznány v záruční lhůtě a veškeré náklady s opravou připadnou na vrub kupujícího.V případě, že kupující bude provádět instalaci ( např. připojení do el. sítě, vodovodní řád, odpad atd.) výrobku sám nebo zprostředkovaně přes jiný podnikatelský subjekt nebo jinou osobu, je kupující zodpovědný za správnost instalace dle platných technických a bezpečnostních norem či předpisů České republiky.

V případě nedodržení tohoto ustanovení zaniká nárok na záruční lhůtu výrobku a prodávající není zodpovědný za veškeré možné následné škody na výrobku, tak i na ostatním majetku či zdraví osob.

Podmínkou uznání záruky technologických zařízení je platný vyplněný montážní list s podpisem a razítkem firmy, která provedla odbornou instalaci a předání.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Objednatel je po dílenské opravě nebo vyřízení reklamace povinen si vyzvednout přístroj nebo zboží do 14 dnů od ukončení opravy. Pokud tak objednatel neučiní, dodavatel má právo od toho data účtovat si skladné ve výši 100,- Kč za každý den až do vyzvednutí zakázky. Pokud si objednatel opravený přístroj nevyzvedne, je dodavatel oprávněn po uplynutí 3 měsíců od data ukončení opravy tento přístroj prodat. Z výtěžku prodeje dodavatel má právo si uhradit náklady spojené s opravou a skladováním předmětu opravy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

- Pokud byla provedena neodborná instalace, instalaci provedla osoba, nebo firma, která neměla patřičná oprávnění a instalace nebyla provedena přesně v souladu s technickou dokumentací přístroje.

- Závady vzniklé nedodržením provozních podmínek uvedených v návodu či manuálu, špatným čištěním, zavápněním z důvodu nefunkčnosti změkčovače.

- Závady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby.

- Závady vzniklé použitím neschválené a nevhodné čistící chemie.

- Závady vzniklé zavápněním z důvodu nezapojení změkčovače vody.

- Závady vzniklé nesprávnými vstupy energií, nízkým nebo vysokým tlakem vody, nefunkčností odpadů, apod.

- Díly rychlého a přirozeného opotřebení a spotřební materiál (těsnění, žárovky, signální diody, řezné nože, klínové řemeny, čistící prostředky, provozní náplně, apod.)

- Závady vzniklé používáním technologického zařízení k jiným účelům, než pro které bylo konstruováno

- Závady vzniklé svévolným opravováním a upravováním osobami bez oprávnění.

- Závady vzniklé umístěním přístroje v prostřední chladnějším než 0°C.

- Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných jevů  (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do výrobku aj.)

- Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části výrobku aj.)

- Na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál, na běžné opotřebení pohyblivých částí


Ochrana osobních údajů

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.
Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.


Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré obchody provedené mezi prodávajícím a kupujícím, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek. Kupující souhlasí s tím, že případné soudní spory budou rozhodovány v rozhodčím řízením s vyloučením pravomoci obecních soudů, u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a Řádem rozhodčího soudu v místě dodavatele.

 

V Praze 1.6.2014